LISTA
privind termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 

Ordinul nr. 1764/2019 în vigoare din 20 iunie 2019, modificat cu ordinul 3407/2019

Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Termen1) (zile lucrătoare) Termen în regim de urgenţă (zile lucrătoare) Referinţe
Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 7 2
1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 15 5
1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 20 10
Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 3 1
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 3 1
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 3 1
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 3 1
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 3 1
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 1
Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 18 6
2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 11 4
2.1.3. Înfiinţare carte funciară 11 4
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 7 3
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 7 3
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 7 2
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 7 2
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 2 1
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 4 2
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 1
2.5.2. Reconstituire carte funciară 3 1
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 15 5
2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 15 5
2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 15 5
2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 10 3
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 1
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota 2)
Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI 2 1
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare on-line Nota 2)
Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI 2 1
2.7.4. Certificat de sarcini 4 2
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 2 1
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 3
2.7.7. Extras din planul cadastral 3 1
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 10 3
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 18 6
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 5 2
3.1.2. Servicii poziţionare GNSS în timp real 1
Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară on-line Nota 2)
3.1.4. Nota 2)
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota 2)
3.1.6. Nota 2)
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 20 Nota

3)

4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 20
4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 20

1) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.
3) Termenul  de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii și este un termen maximal.