Ordinul nr. 796/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate 

În vigoare de la 11 martie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 05 martie 2019. Formă aplicabilă la 11 martie 2019.

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (6), (62) şi (7) şi art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:
Art. I. –   Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 11 martie 2019.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referinţe
Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare
1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare
1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare Nota1)
Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 40 foaie de hartă/plan Nota2)
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2 Nota3)
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 15 punct Nota4)
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 15 oră Nota5)
Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 120 imobil/u.i. Nota6)
2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 60 imobil/u.i.
2.1.3. Înfiinţare carte funciară 60 imobil/u.i. Nota6)
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act Nota8)
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act Nota8)
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate operaţiune Nota9)
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 75 operaţiune Nota10)
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 0 operaţiune
2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operaţiune
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune
2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 120 construcţie
2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 60 operaţiune Nota11)
2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 60 operaţiune
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min.
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil Nota 12) + Nota 21)
25 imobil Nota 13) + Nota 21)
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40 imobil Nota 20) + Nota 21)
2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/BCPI
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar Nota14)
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 proprietar/BCPI
2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 100 certificat Nota15)
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 10 referat/proprietar Nota16)
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 0,1 km2/12 luni Nota17)
3.1.2. Servicii poziţionare GNSS în timp real 100/1.000 luna/12 luni/ utilizator/aparat
Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 900 pachet 50 de cărţi funciare
3.1.4. 1.800 pachet 100 de cărţi funciare
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 900 pachet 50 de extrase de informare
3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană Nota18)
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană Nota18)
4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 100 certificat Nota19)

 

1) Serviciul este prestat de Centrul Naţional de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).

Se aplică şi copiilor certificate după hărţi şi planuri.

3) Fracţiunile de km2 se majorează la km2.

4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.

5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.

6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora.

7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.

8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.

Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.

Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.

Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.

La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.

9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente.

Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanţie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanţei se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.

Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.

Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.

10) Se achită tarif pentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeaşi încheiere de carte funciară.

Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor.

Tariful se percepe şi pentru radierea dreptului de ipotecă legală.

11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii.

Se tarifează fiecare operaţiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţă, destinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă, adresă etc.).

În cazul modificărilor de adresă efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt gratuite.

Acest serviciu este gratuit la actualizarea informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia.

12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.

13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate imobiliară/biroului de relaţii cu publicul (BCPI/BRP).

14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară.

Tariful se aplică şi în cazul altor documente existente în arhivă.

15) Se furnizează doar în condiţiile în care imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

16) Se furnizează de Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.

17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.

18) Include recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine.

19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice şi eliberarea duplicatului.

20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.

21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele şi tarifele de urgenţă aflate în vigoare.