Tarife servicii

 

Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI si de unitatile sale subordonate

Conform Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

Anexa nr.1

 

Nr. crt
Grupe de servicii
Codul serviciului
Denumirea serviciului
Unitate de masura
Tarif (lei / UM)
1
Avize, receptii si furnizare date
1.1
Avize si receptii
1.1.1
Aviz incepere lucrari
lucrare
100
1.1.2
Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre ha 200, dar nu mai mult de 1500
1.1.3
Receptie lucrari fotozrammetrice ha 10 dar nu mai mult de 2000
1.2
Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1
Inregistrari GNS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore ora 15
1.2.2
Servicii pozitionare GNSS in timp real – ROMPOS ora 0
1.2.3
Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite foaie de harta 40
1.2.4
Harti si planuri cadastrale si topografice difitale – raster foaie de harta 30
1.2.5
Harti si planuri cadastrale si topografice difitale strat pe foaie de harta 120
1.2.6
Coordonate planimetrice, altimetrice si 3 D punct 15
1.2.7
Copii certificate ale planurilor si hartilor foaie de plan / harta 30
1.2.8
Plan parcelar in format digital ha 5
1.2.9
Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10
Ortofotoplan rezolutie 0,5 – 2 m kmp 20
1.2.11
Ortofotoplan rezolutie 0,1 – 0,4 m kmp 100
1.2.12
Aerofotogramme fotograma 150
1.2.13
Mozaic orotofotoplan rezolutie 0,5 – 10 m kmp 10
1.2.14
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1- 20 m kmp 50
1.2.15
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m kmp 15
2
Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1.
Prima inregistrare a imobilelor / unitatilor individuale (u.i.)1
2.1.1.
Receptie si infiintare carte funciara imobil / u.i. 120
2.1.2.
Receptie (nr. cadastral) imobil (u.i.) 60
2.1.3.
Infiintare carte funciara imobil (u.i.) 60
2.2.
Dezmembrare / comasare2
2.2.1.
Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat / u.i. rezultata 60
2.2.2.
Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat / u.i. rezultata 60
2.2.3.
Dezmembrare pentru expropieri imobil rezultat / u.i. rezultata 10
2.3.
Intabulare sau inscriere provizorie3
2.3.1.
Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act o,5%3
2.3.2.
Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii valoarea din act 0,15%3
2.3.3.
Ipoteca / Privilegiu4 operatiune 100 / imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate
2.3.4.
Imobile expropriate5 imobil 50
2.4.
Notare
2.4.1.
Fuziune / Divizare imobil 0,5%3
2.4.2.
Alte notari (inclusiv radierea) operatiune6 60
2.5.
Rectificare
2.5.1.
Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil 0
2.5.2.
Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil 120
2.5.3.
Reconstituire carte funciara carte funciara 0
2.6
Actualizare informatii tehnice
2.6.1.
Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei
2.6.2.
Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60
2.7
Consultare / informare
2.7.1.
Consultare documente din arhiva7 15 minute 10
2.7.2.
Extras de carte funciara pentru informare imobil 20
2.7.3.
Extras de carte funciara pentru autentificare imobil 40
2.7.4.
Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5.
Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila 5
2.7.6.
Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara dupa numele proprietarului8 proprietar / birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti 100
2.7.7.
Extras din planul cadastral pe ortofotoplan imobil 15

 

Nota:

1. Tarifele includ furnizarea la cerere a:
* coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;
* coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;
* planul cadastral actualizat (format A4);
* hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);
* datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).
2. Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.

3. Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 de lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor / unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii, tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

4. Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.

5. Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.

6. Notarea sau radierea unei inscrieri efectuate intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.

7. Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.

8. Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral / topografic si a numarului de carte funciara al imobilelor dupa numele / denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa ceara aceste informatii. Cererrile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

Anexa nr.2
Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

 

Nr. crt
Denumirea
Unitatea de masura
Taxa (lei / UM)
1
Autorizare
1.1
Autorizarea persoanelor fizice
persoana
400
1.2
Autorizarea persoanelor juridice
persoana
2000