În cadrul OCPI Hunedoara, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii competențelor legale stabilite prin acte normative, respectiv:

  • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  • Titlul VII din Codul civil;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu completările ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei;
  • Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
  • Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora