În cadrul OCPI Hunedoara, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în următoarele scopuri:

  • înregistrarea drepturilor, actelor sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  • autorizarea persoanelor sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European;
  • soluționarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituții publice în exercitarea atribuțiilor specifice;
    schimbul de informații cu diverse autorități/instituții publice în baza protocoalelor de schimb de informații;
  • gestionării informațiilor referitoare la salariați