logo_PNCCF_lat1

În atenția peroanelor interesate

Dacă doriți să comandati on-line extras de plan cadastral pe ortofotoplan se depune o cerere pentru un imobil.

Înainte de a finaliza comanda (cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan) https://epay.ancpi.ro/epay/Welcome.action vă rugăm să cițiți cu atenție următoarele:

Persoanele care solicita acest serviciu trebuie sa stie ca procesul de generare a documentelor este complet automatizat. Cererile sunt directionate catre un operator uman in conditii exceptionale, ca atare configurarea corecta a serviciului este critica pentru obtinerea rezultatelor dorite. Este esential sa identificati corect imobilul si sa completati corect formularul de configurare.

A. Identificarea imobilului
Puteti obtine un extras de plan cadastral on-line doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
1. Cunoasteti identificatorul electronic al imobilului (IE) pentru care doriti acest extras;
2. Imobilul este de tip teren;
3. Imobilul in cauza este disponibil in cadrul sistemului informatic si are reprezentare grafica;

In cazul in care una dintre conditiile nu este indeplinita, procedati conform precizarilor de mai jos, dupa caz:

Conditia 1 si/sau 3. Nu cunoasteti identificatorul electronic si/sau nu stiti daca imobilul are reprezentare grafica in cadrul sistemului informatic.
a. Cautati imobilul in cadrul geoportalului ANCPI, disponibil la adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html ;
b. Contactati oficiul teritorial in raza caruia se afla imobilul pentru detalii privind identificarea si situatia acestuia.
Conditia 2. Daca mobilul este de tip apartament (Unitate Individuala) – Identificatorul elecronic este de forma : n-Cn-Un, unde n este un numar intreg pozitiv, cererea va fi respinsa. Sistemul nu va livra extras de plan cadastral.

B. Completarea identificatorului
Identificatorul electronic (IE) se completeaza identic in campurile ‘Carte Funciara’ si ‘Numar Cadastru’. Campul ‘Numar Topografic’ se lasa necompletat.

Atentie! In cazul inregistrarii unor cereri, fara indeplinirea conditiilor de mai sus, exista posibilitatea respingerii lor caz in care sumele aferente platite nu vor fi restituite.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HUNEDOARA

 • coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul judeţului/al Municipiului Bucureşti;
 • realizează activităţile ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară;
 • verifică şi controlează executarea lucrărilor de topografie, geodezie şi cadastru la nivelul judeţelor/al Municipiului Bucureşti;
 • avizează şi recepţionează lucrările tehnice de specialitate efectuate la nivelul judeţului, conform legislaţiei în vigoare;
 • asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
 • efectuează înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
 • efectuează înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
 • avizează tehnic, la cerere, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru şi geodezie înainte de depunerea lor la instanţa de judecată;
 • avizează suportul topografic necesar realizării planului urbanistic general al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor în vederea emiterii deciziei/ordinului de către Direcţia Agricolă Judeţeană;
 • autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice în condiţiile Regulamentului;
 • verifică şi controlează activitatea persoanelor fizice care execută lucrări de specialitate;
 • verifică periodic starea fizică a punctelor din reţeaua geodezică naţională şi reţeaua de nivelment naţională şi asigură mentenanţa acestora, cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional;
 • pun la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
 • participă la realizarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională în mod direct sau prin experţi de specialitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile constituite, în condiţiile legii.
 • colaborează cu instituţiile publice abilitate, în vederea recuperării creanţelor şi prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor fiscale, prin efectuarea de verificări în evidenţele de publicitate imobiliară, în cadrul oficiului teritorial şi comunică informaţiile identificate privind situaţia bunurilor imobile care figurează înscrise în cărţile funciare (atât cele întocmite în format analogic, neconvertite, cât şi cele întocmite sau convertite în format digital pe numele persoanelor fizice/juridice solicitate).
 • îndeplineşte atribuţii tehnice specifice în cadrul comisiei judeţene/Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi în colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia.
 • autorizează persoanele fizice care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei, conform prevederilor legale;
 • poate înfiinţa prin decizie compartimente la nivelul oficiilor teritoriale în cadul structurii organizatorice aprobate prin organigramă şi stabileşte atribuţiile specifice acestora.